Polityka prywatności Serwisu Internetowego iziu.waw.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest CITYMED IZIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000926185, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000 zł; NIP: 9512527560, REGON: 520156857, adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu kontaktowego: 22 651 66 86 zwana dalej „Administratorem”, która powołała Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CITYMED Centrum Zdrowia i Urody przy ul. Jana III Sobieskiego 18, 02-957 Warszawa.

1.3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

(1) prośba o ofertę handlową bądź prośba na udzielenie odpowiedzi na pytania lub zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy lub przedstawienia oferty handlowej bądź udzielania odpowiedzi na pytanie wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego;

(2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i są uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Jeżeli korzystają Państwo z usług medycznych świadczonych przez CITYMED:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych


Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie
dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie
usług medycznych

art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h
RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności
leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako
Rozporządzenie Ministra Zdrowia)

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z
przepisów prawa

Zapewnienie opieki zdrowotnej

oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej,
np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed
udzielaniem świadczeń zdrowotnych

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w
związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej
oraz art. 24

i 26 ustawy o prawach pacjenta

i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o
systemie informacji

w ochronie zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z
przepisów prawa

Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania
systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np.
wystawianie zaświadczeń

lub zwolnień lekarskich

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku

z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art.
24 ustawy

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54
ustawy

o świadczeniach pieniężnych

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z
przepisów prawa

Profilaktyka zdrowotna

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku

z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art.
24 ustawy

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z
przepisów prawa

Medycyny pracy, w tym oceny zdolności do pracy pracownika

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 6, 11 i 12
ustawy o służbie medycyny pracy

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z
przepisów prawa

Postawienie diagnozy medycznej

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy
o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z
przepisów prawa

Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby
upoważnionej

do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i
informowania

jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji
medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO
oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust.
1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z
przepisów prawa

Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu
e-mail w celu

np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub
zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań,
co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO,

jakim jest obsługa pacjenta

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z
przepisów prawa

Objęcie programem medycznym

w ramach badań medycyny pracy,

na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych zawartej

przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę

z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do
skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku

z art. 6, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o
służbie medycyny pracy art. 9 ust. 2 lit h RODO

w związku z art. 3 ust. 1 ustawy

o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach
pacjenta

i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z
przepisów prawa

Okres obowiązywania umowy

Objęcie programem medycznym

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie
umowy zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO,
w tym rejestracji

i weryfikacji uprawnień do skorzystania

z usług medycznych świadczonych

przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO

art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku

z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art.
24 ustawy

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z
przepisów prawa

Okres obowiązywania umowy

Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w
postaci prowadzenia konta w systemie on-line – dotyczy osób
posiadających konto

w prowadzonym przez ADO systemie

on-line

art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO

Okres prowadzenia konta

Ustalenie, dochodzenie roszczeń

i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony
interes przetwarzania danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku

z art. 74 ust. 2 ustawy

o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej
wynikający

z przepisów prawa

2. Jeśli korzystają Państwo z innych usług (niż usługi medyczne) świadczonych przez CITYMED:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych


Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Realizacja umowy o świadczenie usługi lub podjęcie
żądanych działań przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres niezbędny do zrealizowania umowy (zrealizowanie
usługi)

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co
stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania
danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów
prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji
podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz
innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej i
podatkowej wynikający

z przepisów prawa

 

3. Jeśli są Państwo kontrahentami CITYMED:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych


Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Realizacja zawartej z CITYMED umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Okres obowiązywania umowy

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co
stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania
danych przez ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów
prawa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji
podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w związku z art. 74 ust. 2 ustawy

o rachunkowości

oraz innymi przepisami szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji księgowej

i podatkowej wynikający

z przepisów prawa

4. Jeśli są Państwo potencjalnymi kontrahentami CITYMED:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych


Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa
żądanie

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia
umowy

5. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez ADO:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych


Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za
pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie
udzielonej zgody na przetwarzanie danych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i
prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze
zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami
związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością
gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO,
gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie
danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy
reklamacji)

art. 6 ust. 1 lit f RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń określony

w przepisach prawa

6. Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez CITYMED działania marketingowe /wysyłany jest newsletter:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych


Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Prowadzenie działań marketingowych związanych z
działalnością CITYMED w tym nawiązywanie relacji
handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach,
usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie
uzasadnionego interesu ADO

lub wyrażonej przez Państwa zgody

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony
interes ADO, którym jest marketing produktów i usług

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa
telekomunikacyjnego

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie
dłużej niż do:

1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w tym celu lub

2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania
udzielonej zgody

Profilowanie (tworzenie profili preferencji) zmierzające do
dostosowania oferowanych przez ADO usług do Państwa
potrzeb, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO; Do
profilowania ADO nie wykorzystuje żadnych danych
szczególnej kategorii, w tym danych znajdujących się w
prowadzonej przez ADO dokumentacji medycznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie
dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w tym celu

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE?

Pacjenci:

Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez CITYMED

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,
jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia
przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w
sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji
Państwa tożsamości.

W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować
odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową
udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych
uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO. W
przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO
nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia
zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie
ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się

w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania
wizyty.

Klienci:

Korzystanie z innych niż medyczne usług świadczonych przez
CITYMED

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji
umowy jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania
skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z usługi
lub wystawienia faktury.

Kontrahenci:

Nawiązywanie relacji handlowych

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia
oferty,

a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem
zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem
możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

Użytkownicy formularzy kontaktowych

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i
odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania
odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem
możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

Adresaci działań marketingowych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy udzielenia odpowiedzi na pytanie bądź przedstawienia oferty handlowej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ewentualnej umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie Internetowym.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla prawidłowego świadczenia przez Administratora Usług Elektronicznych konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.3. Dane osobowe są nie są przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego.

4.4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

b. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

c. Podmiotom i partnerom współpracującym którzy publikują, reklamują lub wykorzystują usługi administratora na swoich witrynach, stronach internetowych, usługach. Administrator udostępnia zebrane dane jedynie w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z zawartych umów cywilno-prawnych.

d. Podmiotom powiązanych kapitałowo lub osobowo z Administratorem w celach wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności.

e. Innym podmiotom pod warunkiem zanonimizowania danych, czyli takie dane, które nie identyfikują konkretnego usługobiorcę lub Klienta.

f. Podmiotom lub organom publicznym w związku ze zwalczaniem naruszeń prawa, oszustwami i nadużyciami.

g. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia majątku lub jego części na nowego właściciela dane
Usługobiorców lub Klientów mogą zostać przeniesione na Kupującego w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia Usług Administratora.

5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Serwisie Internetowym.

5.3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4 Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

a. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;

b. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego;

c. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

7.6. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) z usług dostarcanych przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę oraz dane geograficzne.

7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną tamże. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.